bw_pdf, bw_portfolio and bw_attachments

bw_pdf

[bw_pdf] is a simplified version of [bw_attachments]

[bw_portfolio] matches an image to a .pdf file

bw_portfolio